Flower Arrangement 3

על הקיבוץ של פעם

7 - 10 - 18 

כתבה :דפנה בר

במסילה 1935

בעיתון הקיבוץ 1935-6, יש עדות לדיונים חוצבי להבות על מקומה ומשמעותה של אמנות ותרבות בחיי הקיבוץ

קריאה בחומרים, מארכיון הקיבוץ מלמדת, עד כמה חשובים היו הדיונים בנושא זה לקיבוצניקים. יש שיקראו ויאמרו, כי מביך לראות, עד כמה רחקנו כיום, מלעסוק בדיונים האלה, מלראות בתרבות בכלל וביצירה האמנותית חלק חשוב מעיצוב זהותה של הקהילה בקיבוץ.  מצד שני, אפשר לומר, כי ריבוי ההתלבטויות והדיונים כיום, על הדרך האפשרית לתקצב תרבות בקיבוץ, מעידים על-כך, שהזירה הזאת בחיי הקיבוץ עדיין מאוד חשובה לקהילה

במסילה-כתבה שנייה על תקופת 1935-1936

איפה נמצא ה"עצמי" שלי? מיהו ה"עצמי"?  האם אני מי שאני תופס את עצמי, בראש שלי?  האם אני מגדיר סובייקטיבית, מהם הצרכים שלי? והחלומות שלי? האם ה"עצמי" שלי נמצא איפה שיש לי נוכחות, איפה ששומעים אותי, יכולים לגעת בי, להריח אותי, לראות אותי, לקרא לי בשמי, או חושבים עלי ומדברים עלי?  האם ה"עצמי" הוא תוצר של, איך שהחברה שבה אני גדל, מעצבת אותי? ואם-כך, האם אין לי איזשהו "עצמי אוטנטי וייחודי" משלי, שאותו אני ורק אני ממציא, מטפח, משנה, הורס ובונה? ושאותו אני מציג ומגדיר כלפי האחרים? ומה זה בכלל "אני"? וגם, עוד לא שאלנו, האין זה נכון לומר, שעצם העיסוק בשאלות כאלה, הוא כשלעצמו איננו נותן תשובות מספקות, אבל נותן לנו הזדמנות לעצבב את העצמי שלנו, ולשאול יותר שאלות לגבי המתח בין היחיד לבין ההחברה? זה מה שעשו כבר אז, במהלך שנות השלושים ב"במסילה".  אלה הן שאלות, שהאדם שואל את עצמו מאז ומעולם